Jak zostać członkiem Automobilklubu Mysłowickiego

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2019

Dla osób, które chcą wstąpić do Automobilklubu Mysłowickiego składka członkowska w 2019 roku  wynosi 270,00 zł.

Dla członków Automobilklubu Mysłowickiego składka  wynosi:
– 70,00 zł
– 50% zniżki dla studentów, emerytów i rencistów, osób blisko spokrewnionych
– Osoby, których członkostwo przekracza 30 lat nie opłacają składki

REGULAMIN CZŁONKOWSKI
AUTOMOBILKLUBU MYSŁOWICKIEGO

1. Członkiem może zostać osoba fizyczna lub prawna, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizację celów statutowych Automobilklubu.
2. Osoba małoletnia może zostać członkiem za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz akceptacja przynajmniej jednego członka Zarządu.
4. Z chwilą zdania deklaracji członkowskiej i opłaceniu składki, członek rozpoczyna staż kandydacki.
5. Członek kandydat korzysta z takich samych praw jakie przysługują członkom zwyczajnym z wyjątkiem:
– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków (zgodnie z & 12 ust. 6 Statutu),
– częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów poniesionych w celu realizacji celów statutowych KLUBU w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia.
6. Członek kandydat zostaje członkiem zwyczajnym po upływie stażu kandydackiego (12 miesięcy), pozytywnej opinii opiekuna oraz po akceptacji przynajmniej jednego członka Zarządu.
7. Członek zwyczajny ma prawo do:
– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
– uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, odczytach, konferencjach itp.  organizowanych przez władze,
– zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz,
– korzystania z urządzeń i sprzętu będących własnością Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
– noszenia odznaki organizacyjnej,
– zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Klubu,
– częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów poniesionych w celu realizacji celów statutowych w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia.
8. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
– aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
– regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.
Więcej informacji znajduje się w Statucie Automobilklubu Mysłowickiego.

deklaracja członkowska
rodo informacja dla członkow stowarzyszenia