Statut

                                            S T A T U T

         STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB MYSŁOWICKI 

Rozdział I
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Automobilklub Mysłowicki zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu „KLUBEM” działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U 2001r., Nr 79, poz.855
  z późn.zm./,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm./,
 • postanowień niniejszego Statutu.

§2

Terenem działania KLUBU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą władz KLUBU jest miasto Mysłowice.

§4

KLUB posiada osobowość prawną.

§5

 1. Działalność KLUBU opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Dla prowadzenia swych spraw KLUB może zatrudniać pracowników.

§6

KLUB może być członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego, należeć do innych stowarzyszeń i ich związków, krajowych i międzynarodowych organizacji oraz podmiotów gospodarczych o tym samym lub zbliżonym profilu działania.

§7

 1. KLUB może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Barwami KLUBU są kolory: niebieski i biały.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

Celem KLUBU jest:

 1. działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. propagowanie wiedzy o kulturze jazdy,
 3. organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego,
 4. rozwój i upowszechnianie sportu motorowego, kultury fizycznej,
 5. działalność kulturalna, w tym rozpowszechnianie turystyki motorowej i rekreacyjnej, krajoznawstwa oraz wypoczynku,
 6. nauka, edukacja, oświata ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego (pierwsza pomoc), niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia,
 7. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 8. działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
 9. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

§9

KLUB realizuje swoje cele przez:

 1. organizację zlotów, rajdów i innych imprez w zakresie turystyki motorowej i caravaningowej, sportu motorowego oraz promocji historii motoryzacji,
 2. udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz w krajowych i  zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych, zlotach caravaningowych, imprezach pojazdów zabytkowych,
 3. rozwijanie sportu motorowego i szkoleń sportowych,
 4. propagowanie turystyki motorowej,
 5. organizowanie i prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców i doskonalenia kierowców,
 6. organizowanie kursów, odczytów, wystaw, dyskusji, sympozjów związanych z  motoryzacją, sportami motorowymi, turystyką oraz działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa
  w ruchu drogowym,
 7. współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy w podejmowanych działaniach na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, promocji ratownictwa i ochrony zdrowia oraz rozwoju sportu i turystyki,
 8. prowadzenie działalności wychowawczo – szkoleniowej dla wszystkich grup wiekowych w  zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ratownictwa i ochrony zdrowia
  oraz promocji turystyki,
 9. rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego,
 10. wykonywanie innych zadań wynikających ze współpracy z innymi organizacjami i  instytucjami,
 11. organizowanie oraz branie czynnego udziału w kursach, odczytach, szkoleniach, sympozjach związanych z pogłębianiem posiadanej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
  oraz propagowaniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa,
 12. organizowanie zawodów, mistrzostw z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy a  w szczególności Ratownictwa Drogowego PZM,
 13. branie udziału w krajowych i międzynarodowych zawodach, mistrzostwach dotyczących
  pierwszej pomocy, w tym Ratownictwa Drogowego PZM,
 14. prowadzenie programów edukacyjnych, szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  a w szczególności pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia,
 15. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej KLUBU,
 16. podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników pojazdów mechanicznych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§10

 1. Członkami KLUBU mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem KLUBU.

§11

Członkowie KLUBU dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,
 4. członków kandydatów,
 5. członków z zamrożonym członkostwem.

§12

 1. Członkiem kandydatem oraz członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub cudzoziemcem mającym stały pobyt w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  i nie pozbawiona praw publicznych oraz akceptująca statutowe cele KLUBU.
 2. Członkiem kandydatem oraz członkiem zwyczajnym może być także osoba niepełnoletnia, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele KLUBU.
 3. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie posiadają biernego
  i czynnego prawa wyborczego ani nie przysługuje im prawo udziału w głosowaniu
  na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkiem kandydatem zostaje osoba, która złoży deklarację członkowską i uiści stosowne opłaty. Staż kandydacki trwa 12 miesięcy.
 5. Członkiem zwyczajnym zostaje członek kandydat po upływie stażu kandydackiego trwającego 12 miesięcy, pozytywnej opinii co najmniej jednego członka KLUBU
  oraz po akceptacji przynajmniej jednego członka Zarządu. W przypadku braku
  ww. akceptacji członkostwo kandydata wygasa po upływie 30 dni od daty zakończenia stażu kandydackiego.
 6. Członkom kandydatom nie przysługuje prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków
  oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz KLUBU.
 7. Członkostwo kandydackie lub zwyczajne może ulec zamrożeniu w przypadku nie spełnienia przez członka postanowień w §17. Zamrożenie członkostwa następuje na okres dwóch kolejnych lat. Decyzję w przedmiocie zamrożenia członkostwa podejmuje uchwałą zarząd KLUBU.
 8. Zarząd na pisemny wniosek kandydata lub członka, w drodze uchwały może wycofać zamrożenie.
 9. W przypadku zamrożenia członkostwa, osobie takiej nie przysługuje prawo udziału
  w Walnym Zebraniu Członków oraz bierne i czynne prawo wyborcze do władz KLUBU.

§13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością KLUBU, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Osoba prawna działa w Klubie przez swego przedstawiciela.

§14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei KLUBU lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla KLUBU.

§15

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji po akceptacji przynajmniej jednego członka Zarządu.
 2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu.

§16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU,
 3. uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, odczytach, konferencjach itp.  organizowanych przez władze KLUBU,
 4. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz KLUBU,
 5. korzystania z urządzeń i sprzętu KLUBU na zasadach określonych przez Zarząd,
 6. noszenia odznaki organizacyjnej,
 7. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z KLUBU,
 8. częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów poniesionych w celu realizacji celów statutowych KLUBU w miarę możliwości finansowych KLUBU.

2. Członek kandydat lub członek z zamrożonym członkostwem ma prawo  do:

 1. uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze Klubu,
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz KLUBU,
 3. korzystania z urządzeń i sprzętu KLUBU na zasadach określonych przez Zarząd
 4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu go z listy członków lub wykluczeniu z KLUBU.

§17

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz KLUBU,
 2. dbanie o dobre imię KLUBU,
 3. dbanie o stały rozwój KLUBU,
 4. regularnego opłacania (corocznie) składki członkowskiej i innych świadczeń obowiązujących w KLUBIE,
 5. czynnego udziału w działalności KLUBU,
 6. chronienia własności KLUBU jako własnego dobra,
 7. przynajmniej raz w roku do wzięcia udziału w organizacji imprezy i raz w roku uczestniczenia w imprezie przygotowanej przez KLUB,
 8. postanowienie pkt.7 nie dotyczy członków honorowych i wspierających.

§18

 1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §16 pkt 2-6 i obowiązki określone w §17,
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w  statutowych władzach KLUBU.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz KLUBU.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 5. Zamrożenie członkostwa nie zwalnia członka z regularnego opłacania (corocznie) składki członkowskiej i innych świadczeń obowiązujących w KLUBIE.

§19

 1. Członkostwo w KLUBIE ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do KLUBU zgłoszonej na piśmie Zarządowi
  po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań w ciągu roku kalendarzowego,
 4. wykluczenia z KLUBU uchwałą Zarządu w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 5. wykluczenia z KLUBU uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, rażącego naruszania dobrych obyczajów i zasad fair play.

2. Zarząd KLUBU jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić członka   o wykluczeniu doręczając mu na piśmie treść uchwały z uzasadnieniem. Dopuszcza się doręczenie drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w deklaracji członkowskiej lub w późniejszym oświadczeniu o swoim adresie e-mail).
3. W ciągu 30 dni od doręczenia uchwały z uzasadnieniem członek może wnieść odwołanie
do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§20

Pozbawienie członkostwa honorowego może nastąpić jedynie w wyniku uchwały władzy KLUBU, która członkostwo nadała.

§21

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę na piśmie,
 2. dyplom uznania,
 3. nagrodę rzeczową,
 4. honorową odznakę KLUBU
 5. nagrodę pieniężną.

§22

 1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, za działalność na szkodę KLUBU, nieprzestrzeganie uchwał i regulaminów władz KLUBU Zarząd może nakładać
  na członków zwyczajnych następujące kary porządkowe:
 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. naganę z ostrzeżeniem,
 4. zawieszenie w prawach członka KLUBU na okres do jednego roku.

2. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania kary porządkowej członek może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała podjęta w tej mierze jest ostateczna.

§23

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w działalności Klubu tylko za pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w działalności Klubu określa Zarząd.

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU

§24

Władzami KLUBU są:

 1. Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów w przypadku określonym §25 ust.1 ,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§25

 1. W przypadku, gdy liczba członków KLUBU przekroczy 50 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat
  na 5 członków.
 2. Wybór Delegatów odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w trakcie zebrania członków Klubu odpowiadającego Walnemu Zebraniu Członków.
 3. Kandydatów na Delegatów zgłaszać mogą wszyscy członkowie zebrania Klubu odpowiadającego Walnemu Zebraniu Członków posiadający bierne i czynne prawo wyborcze. Zbieranie głosów oraz ich przeliczanie, a także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania należy do obowiązków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Postanowienia zawarte w statucie dotyczące Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio do Walnego Zebrania Delegatów w przypadku, gdy liczba członków Klubu przekroczy 50 osób.

§26

 1. Kadencja wszystkich władz KLUBU, w tym kadencja delegatów trwa 4 lata.
 2. W okresie trwania kadencji władz KLUBU, jeżeli spełnione są przesłanki określone w §25 ust.1 uprawnienia Walnego Zebrania Członków przejmuje Walne Zebranie Delegatów.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 4. Uchwały władz KLUBU, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 5. Władze KLUBU mogą uchwalić głosowanie tajne na wniosek co najmniej 2 osób biorących udział w głosowaniu.

§27

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz KLUBU w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów.
 2. Liczba członków władz przyjętych w sposób określony w ust.1 nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu osobowego władz KLUBU, dotychczasowe władze KLUBU pracują w okrojonym składzie, jeśli jest on nie mniejszy niż 2/3 pierwotnego składu. Po przekroczeniu tego progu Zarząd KLUBU jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków celem przeprowadzenia nowych wyborów.

Rozdział V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§28

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą KLUBU.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
 3. Przepis §24 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 4. Przepis §12 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

§29

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków powinni być powiadomieni przez Zarząd o dacie, miejscu
i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed zebraniem pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§30

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionej liczby członków,
 2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania,
  w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

§31

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§32

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku natomiast Sprawozdawczo-Wyborcze w terminie przypadającym na nie więcej niż 90 dni przed zakończeniem kadencji, której czas trwania określa §26 ust.1.

§33

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§34

 1. Walne Zebranie Członków wybiera każdorazowo przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza.
 2. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zebrania Członków oraz podpisuje wraz z  sekretarzem protokół z posiedzenia.

§35

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.

§36

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego żądania Zarządowi.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§37

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w  szczególności:

 1. określanie głównych kierunków działalności KLUBU,
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów Władz KLUBU,
 4. wybór i odwoływanie władz KLUBU,
 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków KLUBU lub jego władze,
 6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KLUBU,
 9. podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach wniesionych pod obrady,
 10. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres danej kadencji,
 11. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
ZARZĄD

§38

Zarząd kieruje całokształtem działalności KLUBU, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§39

Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa i 1-2 Vice Prezesów, Sekretarza i  Skarbnika.

§40

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

§41

Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§42

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów KLUBU oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. prowadzenie rachunkowości KLUBU,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem KLUBU,
 6. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i  ruchomego,
 8. powoływanie komisji, zespołów itp. oraz określanie ich zadań,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego KLUBU,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 15. podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
 16. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 17. przyznawanie wyróżnień i nagród w postaci rzeczowej i pieniężnej dla członków zwyczajnych aktywnie działających na rzecz KLUBU.

Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA

§43

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością KLUBU.

§44

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§45

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w  posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§46

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności KLUBU,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 5. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
  lub w trybie ustalonym niniejszym Statutem,
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub o odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi KLUBU,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
 9. zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Rozdział VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§47

Majątek KLUBU stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§48

 1. Źródłami powstania majątku KLUBU są:
 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu KLUBU,
 3. dotacje,
 4. darowizny, zapisy i spadki,
 5. wpływy z działalności statutowej,
 6. odsetki bankowe, lokaty terminowe, fundusze inwestycyjne,
 7. dywidenda,
 8. dochody z działalności gospodarczej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie KLUBU.

§49

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w dniu wypełnienia deklaracji członkowskiej KLUBU.

§50

Gospodarka finansowa oraz rachunkowość w KLUBIE prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§51

 1. KLUB może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej KLUBU służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. KLUB realizuje swoje cele przez:
  Prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej w zakresie, zgodnie z PKD 2007:
 1. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 2. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 3. 93.12.Z Działalność klubów sportowych,
 4. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej w zakresie, zgodnie z PKD 2007:

 1. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 2. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 3. 93.12.Z Działalność klubów sportowych.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej KLUBU jest:

 1. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 2. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 3. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 4. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 5. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 6. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
 7. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 8. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 9. 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 10. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 11. 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 12. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 13. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 14. 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli
 15. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 16. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli
 17. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli
 18. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja
  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 19. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 20. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 21. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 22. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego
  oraz części do niego
 23. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 24. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 25. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 26. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 27. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 28. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 29. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 30. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 31. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 32. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
  lub Internet
 33. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 34. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
 35. 49.41.Z Transport drogowy towarów
 36. 58.11.Z Wydawanie książek
 37. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 38. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 39. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 40. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 41. 74.20.Z Działalność fotograficzna
 42. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 43. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 44. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli
 45. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 46. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 47. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 48. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 49. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych
 50. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 51. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

§52

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych KLUBU wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział IX
ROZWIĄZANIE KLUBU

§53

 1. Uchwalenie Statutu, jego zmiana oraz podjęcie uchwał o rozwiązaniu KLUBU przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KLUBU Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku KLUBU.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji KLUBU nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy określone w §1 Statutu.

Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§54

KLUB może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Koła.

§55

Władzami Koła jest: Walne Zebranie Członków Koła i Zarząd.

§56

Do powołania Koła wymagana jest liczba, co najmniej 20 członków KLUBU, szczegółowe zasady działania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd KLUBU.

§57

Statut został przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów KLUBU z 7 grudnia 2017 r.