Statut

                                            S T A T U T

         STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB MYSŁOWICKI 

 

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Automobilklub Mysłowicki zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu w skrócie „KLUBEM” działa na podstawie:
– ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U 2001r., Nr 79, poz.855 z późn.zm./,
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz.U 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm./,
– postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania KLUBU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą władz KLUBU jest miasto Mysłowice.

§ 4

KLUB posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Działalność KLUBU opiera się na pracy społecznej członków.
2. Dla prowadzenia swych spraw KLUB może zatrudniać pracowników.

§ 6

KLUB może być członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego, należeć do innych stowarzyszeń i ich związków, krajowych
i międzynarodowych organizacji oraz podmiotów gospodarczych o tym samym lub zbliżonym profilu działania.

§ 7

1. KLUB może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
2. Barwami KLUBU są kolory: niebiesko-białe.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem KLUBU jest:

1. działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. propagowanie wiedzy o kulturze jazdy,
3. organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego,
4. rozwój sportu motorowego,
5. działalność kulturalna, w tym rozpowszechnianie turystyki motorowej
i rekreacyjnej, krajoznawstwa oraz wypoczynku,
6. nauka, edukacja, oświata ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego (pierwsza pomoc), niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
7. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
8. działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
9. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 9

KLUB realizuje swoje cele przez:
1. organizację zlotów, rajdów i innych imprez w zakresie turystyki motorowej i caravaningowej, sportu motorowego oraz promocji historii motoryzacji,
2. udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz
w krajowych i  zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych, zlotach caravaningowych,
3. rozwijanie sportu motorowego i szkoleń sportowych,
4. propagowanie turystyki motorowej,
5. organizowanie i prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców
i doskonalenia kierowców,
6. organizowanie kursów, odczytów, wystaw, dyskusji, sympozjów związanych z  motoryzacją, sportami motorowymi, turystyką oraz działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
7. współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju
i z zagranicy w podejmowanych działaniach na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, promocji ratownictwa i ochrony zdrowia oraz rozwoju sportu i turystyki,
8. prowadzenie działalności wychowawczo – szkoleniowej dla dzieci
i młodzieży w  zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ratownictwa i ochrony zdrowia oraz promocji turystyki,
9. rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego,
10. wykonywanie innych zadań wynikających ze współpracy z innymi organizacjami i  instytucjami,
11. organizowanie oraz branie czynnego udziału w kursach, odczytach, szkoleniach, sympozjach związanych z pogłębianiem posiadanej wiedzy z zakresu I pomocy oraz propagowaniem umiejętności udzielania
I pomocy wśród społeczeństwa,
12. organizowanie zawodów, mistrzostw z zakresu umiejętności udzielania I pomocy a  w szczególności Ratownictwa Drogowego PZM,
13. branie udziału w krajowych i międzynarodowych zawodach, mistrzostwach dotyczących I pomocy, w tym Ratownictwa Drogowego PZM,
14. prowadzenie programów edukacyjnych, szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
15. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Automobilklubu,
16. podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników pojazdów mechanicznych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 10

1. Członkami KLUBU mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem KLUBU.

§ 11

Członkowie KLUBU dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych,
4. członków kandydatów.

§ 12

1. Członkiem kandydatem oraz członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub cudzoziemcem mającym stały pobyt w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz akceptująca statutowe cele KLUBU.
2. Członkiem kandydatem oraz członkiem zwyczajnym może być także osoba niepełnoletnia, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele KLUBU.
3. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego ani nie przysługuje im prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu.
4. Członkiem kandydatem zostaje osoba, która złoży deklarację członkowską i uiści stosowne opłaty. Staż kandydacki trwa 12 miesięcy.
5. Członkiem zwyczajnym zostaje członek kandydat po upływie stażu kandydackiego trwającego 12 miesięcy, pozytywnej opinii opiekuna oraz po akceptacji przynajmniej jednego członka Zarządu. W przypadku braku ww. akceptacji członkostwo kandydata wygasa po upływie 30 dni od daty zakończenia stażu kandydackiego.
6. Członkom kandydatom nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz KLUBU.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością KLUBU, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Klubie przez swego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei KLUBU lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla KLUBU.

§ 15

1. Członków zwyczajnych przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji po akceptacji przynajmniej jednego członka Zarządu.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu.

§ 16

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU
2. uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, odczytach, konferencjach itp.  organizowanych przez władze KLUBU,
3. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz KLUBU,
4. korzystania z urządzeń i sprzętu KLUBU na zasadach określonych przez Zarząd ,
5. noszenia odznaki organizacyjnej,
6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z KLUBU,
7.częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów poniesionych w celu realizacji celów statutowych KLUBU w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia,

1A. Członek kandydat ma prawo do:

1. uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze Klubu,
2. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz KLUBU,
3. korzystania z urządzeń i sprzętu KLUBU na zasadach określonych przez Zarząd
4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu
o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z KLUBU.

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów KLUBU,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz KLUBU,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w KLUBIE.

§ 16A

1. Członek kandydat oraz członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz KLUBU,
2. regularnego opłacania (corocznie) składki członkowskiej i innych świadczeń obowiązujących w KLUBIE,
3. czynnego udziału w działalności KLUBU,
4. dbania o dobre imię KLUBU,
5. chronienia własności KLUBU jako własnego dobra.

§ 17

1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 16 ust. 1 pkt 2-6.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w  statutowych władzach KLUBU.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz KLUBU.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 18

1. Członkostwo w KLUBIE ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do KLUBU zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań
w ciągu roku kalendarzowego,
4. wykluczenia z KLUBU uchwałą Zarządu w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową
w postaci pozbawienia praw publicznych,
5. wykluczenia z KLUBU uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

2. Zarząd KLUBU jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić członka
o wykluczeniu doręczając mu treść uchwały z uzasadnieniem.
3. W ciągu 30 dni od doręczenia uchwały z uzasadnieniem członek może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§ 19

Pozbawienie członkostwa honorowego może nastąpić jedynie w wyniku uchwały władzy KLUBU, która członkostwo nadała.

§ 20

1. Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział
w realizacji zadań Klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

1. pochwałę na piśmie,
2. dyplom uznania,
3. nagrodę rzeczową,
4. honorową odznakę Klubu
5. nagrodę pieniężną

§ 21

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, za działalność na szkodę KLUBU, nieprzestrzeganie uchwał i regulaminów władz KLUBU Zarząd może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary porządkowe:

1. upomnienie,
2. naganę,
3. naganę z ostrzeżeniem,
4. zawieszenie w prawach członka KLUBU na okres do jednego roku.

2. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania kary porządkowej członek może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała podjęta w tej mierze jest ostateczna.

§ 22

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w działalności Klubu tylko
za pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Wzór oświadczenia
o wyrażeniu zgody na udział w działalności Klubu określa Zarząd.

Rozdział IV

WŁADZE KLUBU

§ 23

Władzami KLUBU są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

1. Wprzypadku, gdy liczba członków przekroczy 50 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków.
2. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin.

§ 25

1. Kadencja wszystkich władz KLUBU trwa 4 lata.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały władz KLUBU, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
4. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 26

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz KLUBU w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów.

Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Rozdział V

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 27

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą KLUBU.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
3. Przepis & 24 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 28

Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zebrania powinni być powiadomieni przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed zebraniem pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§ 29

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 25 ust. 3
2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 30

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 31

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku natomiast Sprawozdawczo-Wyborcze w terminie określonym w & 25 ust.1

§ 32

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 33

1. Walne Zebranie Członków wybiera każdorazowo przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza.
2. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zebrania Członków oraz podpisuje wraz z  sekretarzem protokół z posiedzenia.

§ 34

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.

 § 35

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/4 członków zwyczajnych
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego żądania Zarządowi.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 36

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w  szczególności:
1. określanie głównych kierunków działalności KLUBU,
2. uchwalanie Statutu i jego zmian,
3. uchwalanie regulaminów Władz KLUBU,
4. wybór i odwoływanie władz KLUBU,
5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków KLUBU lub jego władze,
6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KLUBU,
9. podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach wniesionych pod obrady,
10. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres danej kadencji.

 

Rozdział VI

ZARZĄD

§ 37

Zarząd kieruje całokształtem działalności KLUBU, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 38

Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa i 1-2 Vice Prezesów, Sekretarza i  Skarbnika.

§ 39

1. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 9 członków, może ze swego grona powołać Prezydium.
2. Prezydium kieruje działalnością Klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu.
3. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.

§ 40

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

§ 41

Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 42

Do zakresu działania Zarządu należy:

1 .realizacja celów KLUBU oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
4. prowadzenie rachunkowości KLUBU,
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem KLUBU,
6. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i  ruchomego,
8. powoływanie komisji, zespołów itp. oraz określanie ich zadań,
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
13. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Klubu,
14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
15. podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
16. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
17. przyznawanie wyróżnień i nagród w postaci rzeczowej i pieniężnej dla członków zwyczajnych aktywnie działających na rzecz Klubu.

 

Rozdział VII

 KOMISJA REWIZYJNA

§ 43

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Klubu.

§ 44

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 45

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w  posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 46

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności KLUBU,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
5. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym niniejszym Statutem,
6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub o odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8. powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
9. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

 

Rozdział VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 47

Majątek KLUBU stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 48

1. Źródłami powstania majątku KLUBU są:

1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu KLUBU,
3. dotacje,
4. darowizny, zapisy i spadki,
5. wpływy z działalności statutowej,
6. odsetki bankowe, lokaty terminowe, fundusze inwestycyjne,
7. dywidenda,
8. dochody z działalności gospodarczej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie KLUBU.

§ 49

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w dniu wypełnienia karty członkowskiej KLUBU.

§ 50

Gospodarka finansowa oraz rachunkowości w Klubie prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§ 51

1. KLUB może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. KLUB realizuje swoje cele przez:
Prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej w zakresie, zgodnie z PKD 2007:
1) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
2) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3) 93.12.Z Działalność klubów sportowych
4) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej w zakresie, zgodnie z PKD 2007:
1) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
2) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3) 93.12.Z Działalność klubów sportowych
4.   Przedmiotem działalności gospodarczej KLUBU jest:
1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
3) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
4) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
5) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
6) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (73.12.C)
7) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
8) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

§ 52

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych KLUBU wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział IX

ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 53

1. Uchwalenie Statutu, jego zmiana oraz podjęcie uchwał o rozwiązaniu KLUBU przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KLUBU Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku KLUBU.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji KLUBU nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy określone w § 1 Statutu.

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

KLUB może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Koła.

§ 55

Władzami Koła jest: Walne Zebranie Członków Koła i Zarząd.

§ 56

Do powołania Koła wymagana jest liczba, co najmniej 20 członków KLUBU, szczegółowe zasady działania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Automobilklubu.

§ 57

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego w tym zakresie.

 § 58

Statut został przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów KLUBU z dnia 11 czerwca 2013 r.