Rys historyczny

Mając na uwadze potrzeby ówczesnego środowiska osób zmotoryzowanych w dniu 20 kwietnia 1977 roku pod przewodnictwem Pana Popielewicza pełniącego funkcję Wiceprezesa ds. organizacyjnych Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Katowicach uchwalono powołanie do życia na bazie dotychczasowej Delegatury Automobilklubu Śląskiego przy Przedsiębiorstwie Spedycyjno-Transportowym Przemysłu Węglowego samodzielnego stowarzyszenia pod nazwą Automobilklub Mysłowicki.

Pierwszym Prezesem został Franciszek Rakowski.

Automobilklub Mysłowicki obejmuje swym zasięgiem m.in. teren miast: Mysłowice, Jaworzno, Chrzanów i Trzebinia. Działalność statutowa jest zbieżna z celami i zadaniami zawartymi w statucie Polskiego Związku Motorowego.

Zebranie organizacyjne postawiło przed nowopowołanym Automobilklubem Mysłowickim następujące cele statutowe:

  • krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
  • współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi  i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy w  podejmowanych działaniach na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • rozwój sportów motorowych,
  • rozwój krajowej i zagranicznej turystyki motorowej.

Stosownie do przyjętych kierunków działania powołano trzy komisje:

  • Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Komisja ds Caravaningu
  • Komisja ds Sportów Popularnych i Turystyki

Decyzją Wojewody Katowickiego w dniu 12 maja 1977 roku Automobilklub Mysłowicki uzyskał rejestrację i został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 2909 jako stowarzyszenie pod nazwą Automobilklub Mysłowicki.

Uzyskano równocześnie zatwierdzenie odznaki klubowej oraz barw klubowych.

Godło zostało zaprojektowane przez artystę – plastyka Eryka Złoto. Przedstawia ono zarys kopalnianego szybu wydobywczego i koło kierownicy sportowej. Stylizowane litery AP nawiązują do korzeni – Automobilklubu Polskiego. W koło kierownicy wpisana jest nazwa “Mysłowicki”, w wieży rok założenia 1977.
Wraz z godłem przyjęto barwy klubowe: niebiesko-białe.