Silesia Classic Kart 2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

REGULAMIN

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorzy

Organizatorem imprezy kartingowej jest Automobilklub Mysłowicki sekcja kartingowa Silesia Classic Kart tel. (32) 222-28-18.

Bank Pekao S.A. o/Mysłowice, nr konta: 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298 e-mail: biuro@automobilklubmyslowicki.pl

Tel. biura imprezy: 792-641-298

 1. Data i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się na torze Steel Ring w Trinec (Czechy), przy ulicy Staré Město 94 w dniu 1 października 2022 roku.

 1. Biuro imprezy

Do dnia poprzedzającego imprezę tj. 30-09-2022 biuro znajduje się w siedzibie Automobilklubu Mysłowickiego ul. Obrzeżna Północna 24 w Mysłowicach, czynne od 8:00 do 16:00.

W dniu imprezy 1-10-2022 biuro znajdować będzie się na recepcji głównej toru Steel Ring i będzie czynne od godziny 8:00.

 1. Charakter i cel imprezy

Impreza ma charakter pokazowy i będzie polegała na prezentowaniu gokartów wyprodukowanych przed 2002 rokiem, w celu upamiętnienia wyścigów gokartów w regionie Górnego Śląska. Odbędą się przejazdy pokazowe oraz wybory najładniejszego gokarta.

§2. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zgłoszenia kategorii: WSK 125, WYŚCIGOWA 125, FORMUŁA C, 100, 125 oraz GOŚĆ będą przyjmowane osobiście w biurze imprezy lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: biuro@automobilklubmyslowicki.pl ) poprzez dedykowany formularz na stronie imprezy do dnia 30-09-2022.
 2. Zgłoszenie zostanie przyjęte jeśli: wypełnione są wszystkie rubryki, jest podpisane własnoręcznie przez uczestnika (w oryginale) i zostało opłacone wpisowe w pełnej wysokości. Oryginał zgłoszenia uczestnik musi przekazać w dniu 1-10-2022 w biurze imprezy, podczas rejestracji.
 3. W przypadku przelewu na konto wymaga się załączenia do zgłoszenia potwierdzenia wpłaty pełnej kwoty wpisowego.
 4. Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za wszelkie straty wynikłe podczas imprezy.
 5. Wpisowe wynosi:
  5.1. Od 01-05-2022 do 31-08-2022 – 300zł od uczestnika (gwarantowany pakiet startowy),
  5.2. Od 01-09-2022 do 30-09-2022 – 400zł od uczestnika (brak gwarancji pakietu startowego),
  5.3. W dniu pokazów 500zł (bez pakietu startowego).
  5.4.
  Jeżeli uczestnik będzie startował w więcej niż jednej kategorii powinien dopłacić 100zł za każdą następną kategorię.
  5.5.
  Uczestnik zgłoszony tylko w kategorii RENTAL zwolniony jest z opłaty wpisowego. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera przedstawiciel toru Steel Ring.
 6. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 7. Wszyscy uczestnicy, którzy w terminie odbywania się imprezy nie ukończyli 18 lat , muszą złożyć w Biurze Organizatora pisemną zgodę opiekuna prawnego, którego obecność jest konieczna podczas imprezy (druk do pobrania w biurze imprezy). Minimalny wiek uczestnika to 15 lat.

§3. KATEGORIE

 1. WSK 125 – silnik WSK 125 z oryginalnym cylindrem, głowicą i skrzynią biegów.

 2. 100 – silniki kartingowe, dwusuwowe bez skrzyni biegów, chłodzone powietrzem lub cieczą, o pojemności do 100ccm, wyprodukowane przed 2002 rokiem.

 3. 125 – silniki kartingowe, dwusuwowe bez skrzyni biegów, chłodzone powietrzem lub cieczą, o pojemności od 101ccm do 125ccm, wyprodukowane przed 2002 rokiem.

 4. WYŚCIGOWA 125 – silniki dwusuwowe o pojemności 125ccm ze skrzynią biegów wyprodukowane przed 2002 rokiem w KDL (Kraje Demokracji Ludowej np. CZ 516, Mińsk 125), bez WSK 125.

 5. FORMUŁA C – silniki dwusuwowe o pojemności 125ccm ze skrzynią biegów, chłodzone powietrzem lub cieczą, wyprodukowane przed 2002 rokiem.

 6. RENTAL – umożliwia start osobom nie posiadającym własnego sprzętu. Sprzęt należy wypożyczyć w recepcji toru za dodatkową opłatą ustaloną przez przedstawiciela toru Steel Ring.

 7. GOŚĆ – dopuszcza się udział gokartów WSPÓŁCZESNYCH tj. wyprodukowanych po roku 2002. Poszczególni uczestnicy o statusie GOŚĆ będą przydzieleni do jazdy w jednej z w/w kategorii. O przydziale kategorii decyduje organizator. Uczestnicy w klasie GOŚĆ nie będą uwzględniani przy podziale nagród.

 8. W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej klasie, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w celu maksymalnego wykorzystania możliwości/pojemności toru.

 9. Aby klasa została uwzględniona w podziale nagród musi być zgłoszonych min. 3 gokarty.

§4. ZASADY PRZEBIEGU IMPREZY

 1. Przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy będzie przeprowadzone badanie kontrolne gokartów zgłoszonych do imprezy, mające na celu potwierdzenie zgodności sprzętu z zapisami §5 niniejszego regulaminu.

 2. O kolejność na starcie zdecyduje losowanie pól startowych.

 3. W celu uruchomienia gokartów do przejazdów pokazowych na polach przedstartowych może przebywać uczestnik i jedna osoba do pomocy.

 4. Organizator zapewni i przydzieli numery startowe, w formie nalepek, dla zgłoszonych uczestników.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu oraz sposobie rozgrywania imprezy celem optymalizacji przebiegu imprezy oraz utrzymania należytego porządku.

§5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Podwozia powinny spełniać wymogi minimum :

  • wyprodukowane przed 2002 rokiem (za wyjątkiem kategorii RENTAL oraz GOŚĆ),

  • hamulce dowolne, minimum na tylną oś,

  • zderzaki przód, tył,

  • ogumienie dowolne,

  • każdy silnik powinien być wyposażony w układ wydechowy zakończony tłumikiem,

  • pola numerowe przód, tył wymiar 215mm x 215mm (lub zgodne z rokiem produkcji gokarta),

żaden element nie może wystawać poza obrys gokarta.

 1. Uczestnik musi posiadać:

  • ubezpieczenie sportowe NNW na czas trwania imprezy,

  • kask zamknięty z homologacją drogową,

  • kombinezon jednoczęściowy,

  • rękawice zakrywające nadgarstek,

  • buty zakrywające kostkę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Formularz_zgloszen_IGP-SCK

LISTA STARTOWA

 1. Tomasz Raszka – SKY ADVENTURE (kat. WSK 125)

KOMUNIKATY

WYNIKI

 

GALERIA

PATRONI MEDIALNI / PARTNERZY